Selvitykset

Yhdessä koulutustakuuseen -hankkeessa selvitetään uusmaalaisten toimijoiden käytäntöjä ja toimenpiteitä nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi. Vuoden 2015 aikana on koottu aineistoja ja koostettu pienimuotoisia katsauksia, jotka lisäävät ymmärrystä koulutustakuun toteutumiseen liittyvistä haasteista eri-ikäisten ja erilaisissa tilanteissa olevien nuorten osalta, mm. peruskouluikäiset ja nuoret aikuiset ilman toisen asteen koulutusta.

Katsaukset toimivat hankkeessa aineistoina, joita työstetään eteenpäin ja joiden pohjalta laaditaan yleisiä suosituksia koulutustakuun parempaan toteuttamiseen. Tarkoituksena on lisätä moniammatillista ymmärrystä ja nostaa esille erilaisia näkökulmia.

Peruskoulun oppilaanohjauksen käytänteitä ja haasteita Uudellamaalla
Touko-kesäkuussa 2015 lähetettiin sähköinen kysely alueen peruskoulujen opinto-ohjaajille. Enemmistö kyselyyn vastanneista nostaa esille huolen oppilaiden oppimistaidoista sekä oppilaiden hyvinvoinnista. Samalla vastaajat mainitsevat useita toimivia ohjausmalleja, joissa korostuvat mm. yksilö- ja pienryhmä-ohjauksen merkitys. > Tutustu tarkemmin

Etsivän nuorisotyön käytänteitä ja haasteita Uudellamaalla
Touko-kesäkuussa 2015 toteutettiin sähköinen kysely alueella etsivää nuorisotyötä tekeville. Kyselyn perusteella etsivän kohtaamilla eri-ikäisillä nuorilla on erilaisia yksilöllisen tuen tarpeita. Vastauksissa nostetaan esille useita hyviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa korostuu eri toimijoiden välinen avoin yhteistyö sekä nuoren tsemppaaminen. Samalla esitetään huolta palveluketjussa ilmenevistä puutteista. > Tutustu tarkemmin

Katsaus nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) toteutumiseen Uudellamaalla
Syyskuussa 2015 järjestettiin keskustelutilaisuus alueen koulutuksen järjestäjille, jotka osallistuvat Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO) toteutukseen. Osana nuorisotakuuta vuosina 2013–2016 toteutettava NAO-ohjelma tavoittelee vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevia 20–29-vuotiaita suorittamaan tutkinnon tai tutkinnon osia. Näkemyksissä nousee esille nuorten tarvitseman tuen kokonaisvaltaisuus sekä nuoren motivoinnin merkitys. Huolta esitetään ohjelman määräaikaisuudesta. > Tutustu tarkemmin

Havaintoja maahanmuuttajataustaisten nuorten ammatilliseen koulutukseen liittyviin kysymyksiin Uudellamaalla
Lokakuussa 2015 pidettiin workshop-tilaisuus, jossa tarkasteltiin alueen ammatillisen koulutuksen järjestäjien tilannetta, käytänteitä, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä maahanmuuttajataustaisten nuorten koulutukseen ja ohjaukseen liittyen. Näkökulmissa nousee esille käytännön esimerkkejä olemassa olevista kehittämishankkeista. Katsauksessa kuvataan lisäksi Uudenmaan tilannetta maahanmuuttajataustaisten nuorten osalta.
> Tutustu tarkemmin